Compliance Wrocław

Zgodność prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz normami etycznymi (Compliance) jest fundamentem stabilności i pozycji Klienta w obrocie gospodarczym, jak również stanowi podstawę osiągania celów biznesowych.

Wszelkie zdarzenia prowadzące do naruszenia wizerunku Klienta czy utraty jego wiarygodności, mogą być w efekcie bardziej dotkliwe niż straty finansowe.

Kancelaria świadczy Klientom instytucjonalnym usługi mające na celu zapewnienie zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz normami etycznymi i przyjętymi standardami postępowania.

Eksperci Kancelarii dbają o to, aby minimalizować ryzyko braku zgodności (ryzyko non-compliance), które może narazić Klienta nie tylko na straty finansowe, ale również na utratę reputacji, czy utratę zaufania kontrahentów. Działania Kancelarii są ukierunkowane zatem na wyeliminowanie ryzyka poniesienia przez Klienta sankcji prawnych, administracyjnych, dyscyplinarnych, strat finansowych lub utraty reputacji w wyniku niedostosowania działalności Klienta do wymogów prawnych, regulacji wewnętrznych czy przyjętych zasad dobrych praktyk.

Obsługa prawna Klientów instytucjonalnych w obszarze Compliance obejmuje:

  • opracowanie, wdrażanie i realizację polityki zgodności (Compliance), w tym kodeksy etyczne, procedury antykorupcyjne oraz zgłaszania incydentów (whistleblowing);
  • przeprowadzanie audytów w zakresie wewnętrznych regulacji funkcjonujących u przedsiębiorców pod kątem występowania ryzyka niezgodności z przepisami prawa, innymi regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi kodeksami etycznymi i standardami postępowania;
  • opracowanie oraz analiza wszelkich regulacji (umowy, regulaminy, materiały reklamowe i informacyjne, itp.) adresowanych do odbiorcy indywidualnego (konsumenta) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi,  rekomendacjami instytucji nadzorczych, przyjętymi standardami postępowania oraz normami etycznymi, jak również pod kątem występowania klauzul niedozwolonych oraz stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
  • doradztwo w obszarze konstruowania umów zawieranych z konsumentami pod kątem wyeliminowania z treści umów niedozwolonych klauzul umownych,
  • monitoring niedozwolonych klauzul umownych oraz decyzji i innych publikacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod kątem występowania niezgodności w prowadzonej przez Klienta działalności,
  • audyty w zakresie ochrony danych osobowych,
  • opracowanie i wdrażania regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • wsparcie przedsiębiorców w zakresie prowadzenia korespondencji z organami nadzoru, takimi jak m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Finansowy, inne instytucje i organizacje branżowe
  • przeprowadzanie szkoleń z zakresu Compliance oraz zasad etycznych i standardów postępowania.

Korzyści
ze współpracy
z Kancelarią

Korzystający z pomocy eksperta Kancelarii może mieć pewność, że proponowane przez Kancelarię rozwiązania pozwolą zminimalizować wystąpienie ewentualnych ryzyk prawnych, w tym ryzyka utraty reputacji. Kancelaria dba o to, aby obowiązujące prawo oraz przyjęte zasady i standardy postępowania były adekwatnie odzwierciedlane w obowiązujących u Klienta regulacjach wewnętrznych.

Napisz do nas na Messengerze!