Prawo gospodarcze Wrocław

1. Świadczenie stałej obsługi prawnej Wrocław

 • zakładanie spółek kapitałowych i osobowych;
 • przekształcanie form prowadzonej działalności gospodarczej (połączenia, podziały, przekształcenia);
 • likwidacja działalności gospodarczej lub spółki;
 • wsparcie podmiotów gospodarczych w ich bieżącej działalności;
 • tworzenie oraz analiza zawieranych umów, prowadzenie negocjacji;
 • doradztwo w sporach pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami spółek osobowych lub kapitałowych;
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz sądami polubownymi;
 • prowadzenie negocjacji ugód sądowych i pozasądowych.

2. Wsparcie prawne w zakresie kontraktów realizowanych w ramach zamówień publicznych Wrocław:

Dla Wykonawcy:

 • monitorowanie obwieszczeń o przetargach publicznych z branży Klienta;
 • wsparcie prawne i profesjonalne doradztwo na każdym etapie postepowania „od SIWZ po umowę”;
 • analiza dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego przy jednoczesnym wskazaniu istniejących lub mogących powstać ryzyk;
 • pomoc w przygotowaniu wniosków i ofert;
 • kompleksowa obsługa procedury odwoławczej.

Wykonawca, korzystając ze wsparcia eksperta Kancelarii, może mieć pewność, że jego oferta nie zostanie odrzucona przez Zamawiającego z powodu braków lub uchybień formalnoprawnych, a zawarta finalnie umowa nie niesie za sobą nieprzewidzianych ryzyk.

Dla Zamawiającego:

 • sporządzanie opinii prawnych o zasadności stosowania procedury PZP wraz z rekomendacją dotyczącą wyboru w zakresie rodzaju postępowania;
 • profesjonalna pomoc w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (sporządzenie ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy);
 • czynne wsparcie w pracach komisji przetargowej;
 • wsparcie przy badaniu i ocenie ofert;
 • kompleksowa obsługa procedury odwoławczej.

Zamawiający, korzystając ze wsparcia eksperta Kancelarii, może mieć pewność, że procedura przetargowa będzie odpowiednia oraz w pełni zgodna z przepisami prawa, dzięki czemu sprawnie i rzetelnie pozyska wykonawcę.

3. Windykacja należności Wrocław

 • odzyskiwanie wierzytelności na drodze przedsądowej i sądowej;
 • negocjacja ugód z dłużnikami;
 • profesjonalne prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
 • monitorowanie dłużników;
 • pośrednictwo w przejmowaniu długów i nabywaniu wierzytelności.

Korzyści
ze współpracy
z Kancelarią

Zawierając umowę o stałą współpracę Klient otrzymuje profesjonalne wsparcie radcy prawnego lub doradcy restrukturyzacyjnego, dzięki czemu może uniknąć kosztownych i długotrwałych sporów sądowych oraz zminimalizować ryzyko związane z zagrożeniem niewypłacalnością prowadzącą do ogłoszenia upadłości. Radca prawny zadba o właściwe zapisy zawieranych umów oraz wskaże ryzyka związane z niekorzystnymi warunkami współpracy z kontrahentami Klienta.

Profesjonalna windykacja pozwala szybko odzyskać dług

W prowadzeniu biznesu niezwykle istotną kwestią jest zapewnienie przedsiębiorstwu płynności finansowej. Nawet początkowo niewielkie opóźnienia w płatnościach ze strony kontrahentów, mogą w konsekwencji doprowadzić do poważnych trudności. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do wypłacania na czas pensji swoim pracownikom, regulowania świadczeń wobec ZUS i odprowadzania podatków. Nie ma przy tym znaczenia, czy sam otrzymuje na czas płatności od swoich kontrahentów. Z tego względu jedną z najistotniejszych kwestii dla przedsiębiorców jest szybkie odzyskiwanie wierzytelności od kontrahentów, zapewniające płynność finansową prowadzonej działalności gospodarczej. Jak tego dokonać?

Czytaj więcej

Prawo gospodarcze – jak wygląda egzekwowanie należności?

Niestety, jedną z głównych przeszkód prowadzenia działalności gospodarczej jest mało efektywny system odzyskiwania wierzytelności przez przedsiębiorców. W tym obszarze spotyka się całą gamę różnego rodzaju wyzwań i problemów, związanych głównie z koniecznością stosowania często niejasnych i skomplikowanych przepisów prawa. Dlatego skorzystanie z wiedzy i doświadczenia kancelarii prawnej może znacząco uprościć i przyspieszyć egzekucję wierzytelności, przekładając się także na jej efektywność, co jest tym bardziej istotne, że z punktu widzenia przedsiębiorcy liczy się czas – wygrana sprawa po wielu latach od pierwotnego terminu płatności, może nie mieć większego znaczenia z biznesowego punktu widzenia.

Prawo gospodarcze Wrocław – pomoc w profesjonalnej windykacji

Sprawy o zapłatę należą najczęstszych sporów, toczących się przed sądami cywilnymi.

Kontrahent, który nie uregulował w terminie swoich zobowiązań wobec przedsiębiorstwa, już dzień po wyznaczonym czasie spłaty staje się dłużnikiem. W takiej sytuacji pierwszym niezbędnym krokiem do odzyskania należności jest oficjalne wezwanie go do zapłaty.

Co istotne, jest to krok nie tylko racjonalny, lecz również wymagany w przypadku późniejszego sporu sądowego. Jednym z obligatoryjnych wymogów pozwu jest bowiem określenie, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Za taką próbę jak najbardziej można uznać właśnie wezwanie do zapłaty, które dodatkowo wskazuje dłużnikowi konsekwencje braku spłaty zadłużenia w postaci skierowania sprawy na drogę sądową. Niejednokrotnie samo zawezwanie dłużnika do spłaty zadłużenia oraz negocjacje z dłużnikiem i zawarcie ugody przynosi rezultaty w postaci spłaty zadłużenia. Często zupełnie wystarczające jest rozłożenie zadłużenia na raty.

W sytuacji, gdy wezwanie do zapłaty oraz próby podjęcia czynności negocjacyjnych nie przynoszą żadnych rezultatów w postaci spłaty zobowiązania przez dłużnika, konieczne staje się złożenie pozwu o zapłatę.

Warto przy tym zaznaczyć, że największą skutecznością w odzyskiwaniu należności, charakteryzują się tzw. młode długi, czyli nie starsze niż trzy miesiące po terminie płatności. To oznacza, że szanse na odzyskanie długu od kontrahenta są tym większe, im szybciej przedsiębiorca zdecyduje się na postępowanie sądowe.

Rozpoczyna się ono przygotowaniem dokumentów związanych ze sprawą oraz pozwu o zapłatę, które trafiają do sądu. W wyniku postępowania sądowego przedsiębiorca powinien uzyskać nakaz zapłaty, który – po wydaniu do niego klauzuli wykonalności – stanowi podstawę do wszczęcia i realizacji kolejnego, ostatniego etapu – postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez kancelarię komorniczą.

Skuteczna windykacja należności – zarówno na etapie polubownym, jak i sądowym – jest często tym ogniwem, które decyduje o płynności finansowej przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – możliwości jego rozwoju i utrzymania stabilnej pozycji na rynku.

Na skuteczną windykację należności składa się szereg zaplanowanych, terminowych działań, agregujących zarówno elementy formalne, ujęte w przepisy prawa, jak i umiejętności negocjacyjne i perswazyjne. Dlatego wielu przedsiębiorców słusznie decyduje, aby tak ważny proces powierzyć wyspecjalizowanej w prawie gospodarczym kancelarii.

Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych Fides prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych, zarówno przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółek prawa handlowego. Pomagamy Klientom odzyskiwać należności na każdym etapie postępowania windykacyjnego – zarówno przedsądowym, jak i sądowym. Prowadzimy również negocjacje oraz wykonujemy szereg innych czynności, wspomagających przedsiębiorców na gruncie prawnym.

Napisz do nas na Messengerze!