Kancelaria upadłość konsumencka Wrocław

Analiza sytuacji prawnej osób fizycznych pod kątem możliwości oddłużenia. Doradztwo i świadczenie pomocy prawnej w sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz reprezentowanie dłużnika przed sądem.

Kancelaria oferuje pomoc i wsparcie dla osób, które znalazły się z trudnym położeniu finansowym (tzw. spirala czy pętla zadłużenia) na skutek niezawinionych przez siebie działań.

W tym celu ekspert Kancelarii analizuje indywidualną sprawę pod kątem sytuacji majątkowej Klienta. Weryfikacja dokonywana jest z uwzględnieniem przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Usługa ta jest dedykowana dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dla byłych przedsiębiorców.

Kancelaria w ramach pomocy prawnej osobom zadłużonym oferuje:

 • analizę stanu faktycznego uwzględniającego stan i stopień zadłużenia;
 • analizę sytuacji osobistej dłużnika, mającej wpływ na aktualny stan niespłacanych zobowiązań;
 • występowanie przesłanek negatywnych do starania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz pism w toku postępowania sądowego;
 • reprezentowanie Klienta przed Sądem, syndykiem i wierzycielami.

Korzyści
ze współpracy
z Kancelarią

Korzystający z pomocy eksperta Kancelarii dowie się, czy ma możliwość złożenia skutecznego wniosku o ogłoszenie upadłości, pozna skutki ogłoszenia upadłości oraz otrzyma wsparcie prawne profesjonalnego pełnomocnika w toku postępowania upadłościowego. Klient, który zwróci się do doradcy z Kancelarii otrzyma fachową i rzetelną poradę, w jaki sposób zmniejszyć stopień swojego zadłużenia, jak zawrzeć ugodę z wierzycielem oraz w jaki sposób bronić się przed nieuczciwymi praktykami ze strony wierzycieli i firm windykacyjnych.

Przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka jest dla wielu osób jedynym ratunkiem i nadzieją na to, żeby przerwać stan niewypłacalności, w którym się znalazły. Za niewypłacalną można uznać osobę, która przestaje regularnie spłacać co najmniej jedno ze swoich zobowiązań, przy czym przyjmuje się, że trzymiesięczna zaległość w spłacie jest wystarczającym spełnieniem tego warunku. To duże uproszenie dla osób, które posiadają więcej niż jeden kredyt / pożyczkę.

Czytaj więcej

Przesłanką, którą można uznać za wystarczającą do starania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nie jest zatem sensu stricto wysokość zadłużenia, lecz zdolność do stałego, comiesięcznego regulowania rat spłaty tych zobowiązań.

Przekrój społeczeństwa jest na tyle zróżnicowany, iż dla jednej osoby konieczność spłaty dopiero kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie jest problematyczna, dla drugiej jednak posiadanie zadłużenia całkowitego na taką kwotę i wynikające z niej ratalne zobowiązanie rzędu kilkuset złotych staje się już barierą nie do przeskoczenia. Przepisy o upadłości konsumenckiej dają zatem możliwość złożenia wniosku osobom w różnej sytuacji finansowej, stosownie do ich możliwości spłaty zaciągniętych długów.

Źródła pochodzenia zobowiązań dłużnika również nie mają znaczenia – wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć osoby posiadające kredyty bankowe, pożyczki gotówkowe, pożyczki z parabanków, zadłużenia z opłat eksploatacyjnych za mieszkanie, zaległości podatkowe, a także pożyczki udzielone im przez osoby prywatne. Istotne, aby były to zobowiązania pieniężne, a nie np. barterowe czy wyrażone w konieczności świadczenia określonych usług.

Pierwszym krokiem, wyprzedzającym faktyczne działania w procesie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jest analiza prawno-finansowa dłużnika oraz analiza jego sytuacji osobistej, przeprowadzona w kancelarii prawa upadłościowego przez radców prawnych, specjalizujących się w przepisach o upadłości konsumenckiej.

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz wiedzy z zakresu prawa upadłościowego, jesteśmy w stanie wypracować najlepszą strategię postępowania, której celem jest oddłużenie klienta przy jednoczesnym możliwie jak najpełniejszym uwzględnieniu jego potrzeb.

Korzyści płynące z ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka jest prawem i przywilejem osoby, która w swojej ocenie nie jest w stanie ponosić ciężaru swoich zobowiązań, zatem należy ją postrzegać przede wszystkim jako szansę na oddłużenie i rozpoczęcie nowego życia bez długów.

Podstawowym celem przeprowadzenia upadłości konsumenckiej jest finalne pozbawienie upadłego wszystkich jego zobowiązań, czyli uzyskanie stanu, w którym nie będzie on już niczyim dłużnikiem.

Dużo szybciej, bo już po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, dłużnik osiągnie inne niebagatelne cele i korzyści, jak np.

 • zawieszenie postępowań egzekucyjnych,
 • wstrzymanie naliczania odsetek od posiadanych zobowiązań,
 • brak kontaktu ze strony windykatorów i komorników,
 • spokój psychiczny.

Etapy upadłości konsumenckiej

 1. Zebranie i analiza dokumentacji
 2. Sporządzenie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
 3. Badanie wniosku przez sąd i ogłoszenie upadłości
 4. Postępowanie upadłościowe z udziałem syndyka
 5. Podział majątku między wierzycieli, realizacja planu spłaty i umorzenie pozostałej części zobowiązań
  Lub
  Decyzja o umorzeniu całkowitym zobowiązań
 6. Nowe życie bez długów

Pierwsze etapy – złożenie wniosku o upadłość konsumencką oraz decyzja sądu o ogłoszeniu upadłości dłużnika – trwają stosunkowo krótko, nawet do kilku tygodni.

Dłuższym etapem jest zgromadzenie i zabezpieczenie przez syndyka majątku upadłego, a następnie spieniężenie składników majątku w celu zaspokojenia wierzycieli.

W kolejnym – trwającym do 3 lat (lub 3-7 lat) etapie upadły realizuje comiesięczny plan spłaty wierzycieli z bieżących dochodów.

Cały proces oddłużania trwa od kilku do kilkunastu / nawet kilkudziesięciu miesięcy. Nasze wieloletnie doświadczenie, jako kancelarii prawa upadłościowego, wskazuje, że już po złożeniu wniosku Klienci czują ogromną ulgę, widząc przed sobą jasny cel – życie bez długów.

Skutki upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka pociąga za sobą daleko idące skutki zarówno dla dłużnika, jak i jego wierzycieli.

Po ogłoszeniu przez sąd upadłości, majątek upadłego konsumenta staje się masą upadłości, którą zarządza syndyk. Oznacza to, że upadły traci prawo do zarządu tymi składnikami swojego majątku, które weszły w skład masy upadłości, czyli nie może nimi swobodnie rozporządzać, gdyż majątek ten służy spłacie wierzycieli.

Do zadań syndyka należy m.in.:

 • objęcie majątku upadłego oraz bieżące zarządzanie nim, np. zlecenie zabezpieczenia przed uszkodzeniem,
 • zajęcie wynagrodzenia za pracę (w wysokości określonej przepisami),
 • podział majątku upadłego na składniki przeznaczone do upłynnienia i zaspokojenia wierzycieli oraz na składniki nie wchodzące w skład masy upadłości,
 • likwidacja majątku upadłego,
 • ustalenie planu spłaty wierzycieli, który następnie jest zatwierdzany przez sąd.

Upadły jednak zachowuje możliwość swobodnego zawierania drobnych umów dotyczących bieżących spraw życia codziennego, w tym np. dokonywania zakupów.

Bardzo istotną kwestią jest również to, iż upadłemu przysługuje prawo do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych zarówno jego samego, jak i osób pozostających na jego utrzymaniu, a konkretnie – prawo do uzyskania kwoty, pokrywającej koszty wynajmu nieruchomości w miejscowości zamieszkałej przez upadłego i odpowiadającej jego potrzebom mieszkaniowym. Kwotę tę uzyskuje się ze sprzedaży dotychczas zajmowanego wspólnego mieszkania, a prawo upadłościowe przewiduje, iż wsparcie to może przysługiwać upadłemu na okres od 12 do 24 miesięcy.

Po sporządzeniu listy składników majątku upadłego konsumenta oraz realizacji podziału masy upadłości pomiędzy wierzycieli, następuje ostatni etap postępowania upadłościowego – ustalenie i realizacja planu spłaty wierzycieli.

Projekt planu spłaty wierzycieli ustala syndyk, który składa go do sądu wraz z uzasadnieniem. Syndyk ma bowiem obowiązek wziąć pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, jego sytuację osobistą, konieczność utrzymania przez niego siebie, jak i innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jak również ich potrzeby mieszkaniowe.

Plan spłaty jest ustalany zatem w taki sposób, aby wysokość jego raty była realna do uregulowania przez upadłego. Długość planu spłaty zależy natomiast od zbadania przez sąd przyczyn powstania niewypłacalności u upadłego:

– Ustalenie planu spłaty na okres do 36 miesięcy przewidziane jest dla osób, które nie zawiniły i nie doprowadziły do stanu niewypłacalności w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa (czyli w sytuacji, gdy spowodowała go np. choroba).

– Natomiast w przypadku stwierdzenia, iż upadły doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli zostaje ustalony na okres od 36 do 84 miesięcy (7 lat).

Kancelaria prawa upadłościowego Wrocław – pomagamy dłużnikom

Skuteczne przeprowadzenie upadłości konsumenckiej jest sprawą skomplikowaną, wieloetapową i obejmuje minimum kilkuletni horyzont czasowy.

Złożenie kompletnego i wyczerpującego wniosku o upadłość konsumencką jest determinantą, od której zależy zarówno uzyskanie satysfakcjonującego i jak najszybszego orzeczenia sądu, jak również późniejsze działania syndyka, związane z wyceną i upłynnianiem majątku oraz ustalaniem planu spłaty.

Wsparcie Kancelarii, specjalizującej się w sprawach upadłościowych, niezbędne jest zarówno w celu analizy sytuacji dłużnika oraz sporządzenia kompletnego wniosku, jak również do podejmowania właściwych decyzji procesowych w późniejszych etapach.

Kancelaria Fides oferuje pomoc i wsparcie dla osób, które znalazły się z trudnym położeniu finansowym (tzw. spirala czy pętla zadłużenia). W tym celu ekspert Kancelarii analizuje indywidualną sprawę pod kątem sytuacji majątkowej klienta. Weryfikacja dokonywana jest z uwzględnieniem przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Kancelaria w ramach pomocy prawnej osobom zadłużonym oferuje:

 • analizę stanu faktycznego uwzględniającego stan i stopień zadłużenia;
 • analizę sytuacji osobistej dłużnika, mającej wpływ na aktualny stan niespłacanych zobowiązań;
 • ewentualne występowanie przesłanek negatywnych do starania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz pism w toku postępowania sądowego;
 • reprezentowanie Klienta przed Sądem, syndykiem i wierzycielami.

Warto w tym kontekście przypomnieć, że w obowiązującym stanie prawnym upadłość konsumencka może zostać przeprowadzona w trzech trybach: procedurze ogólnej, uproszczonej lub na mocy układu zawartego z wierzycielami bez ogłaszania upadłości.

Upadłość konsumencka – problemy nie rozwiązują się same

Podstawową korzyścią płynącą z właściwie przeprowadzonej upadłości konsumenckiej jest oddłużenie, czyli finalne pozbawienie upadłego wszystkich jego zobowiązań, z jednoczesnym zaspokojeniem wierzycieli w stopniu odpowiadającym możliwościom majątkowym i zarobkowym dłużnika.. Należy mieć świadomość, że wszyscy uczestnicy procesu upadłości konsumenckiej – zarówno sam dłużnik, jak i jego wierzyciele – dbają o zaspokojenie swoich interesów, korzystając z przysługujących im praw, a do zadań zarówno sądu, jak i syndyka, zawsze należy odpowiednie wyważenie interesów dłużnika i wierzycieli.

Interesy dłużnika i wierzycieli są zatem w tym postępowaniu przeciwstawne, dlatego tak istotne jest skorzystanie z pomocy profesjonalnej kancelarii prawa upadłościowego, posiadającej zasoby i doświadczenie, odpowiednie do efektywnego przeprowadzenia upadłości konsumenckiej w sposób najlepszy dla swojego Klienta oraz reprezentowanie jego interesów z jednoczesnym możliwie jak najpełniejszym uwzględnieniem nie tylko jego możliwości, ale również aktualnych i przyszłych potrzeb..

Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych Fides to miejsce, gdzie uzyskasz fachową pomoc i reprezentację Twoich interesów na każdym etapie przeprowadzania upadłości konsumenckiej.

Napisz do nas na Messengerze!