Prawo konsumenckie Wrocław

1. Umowy zawierane przez konsumenta

 • dbałość o interesy konsumenta w obrocie gospodarczym.
 • udzielanie porad związanych z prawami konsumenta przy zawieraniu różnego rodzaju umów.
 • analiza zawartych przez konsumenta umów z przedsiębiorcą pod kątem zgodności jej zapisów w prawem powszechnie obowiązującym.
 • reprezentowanie konsumenta przed sądem w związku z dochodzeniem przysługujących mu praw, w tym roszczeń z gwarancji i rękojmi.
 • sporządzanie reklamacji i świadczenie bieżącego wsparcia w sprawach związanych z prawami konsumenta i ich ochroną.
 • sporządzanie pism do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Rzecznika Finansowego.

2. Umowy zawierane przez konsumenta dotyczące nieruchomości

 • tworzenie projektów oraz analizowanie i negocjowanie umów z zakresu obrotu nieruchomościami, w tym deweloperskich, umów najmu i sprzedaży lokali;
 • audyty prawne nieruchomości, w tym w zakresie badania aktualnej sytuacji finansowej dewelopera;
 • prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych z zakresu prawa budowlanego i zarządzania nieruchomościami, w tym w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami powszechnymi;
 • prowadzenie postępowań sądowych o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości;
 • prowadzenie postępowań o zasiedzenie, uwłaszczenie, rozgraniczenie, odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, ustanowienie drogi koniecznej lub innych służebności;
 • wsparcie prawne przy zgłaszaniu wad i usterek ujawnionych w nieruchomości oraz prowadzenie postępowań w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

Korzyści
ze współpracy
z Kancelarią

Korzystający z pomocy eksperta Kancelarii może uniknąć sporów sądowych o ustalenie postanowień umowy za nieważne, zakupu nieruchomości z obciążeniem finansowym lub innymi wadami prawnymi, a także uzyskać wsparcie przy ochronie swojego prawa własności poprzez zawarcie satysfakcjonującej umowy najmu lub uzyskanie stosownych wpisów do księgi wieczystej.

Prawnik prawo konsumenckie – Wrocław

Prawa konsumenta to zbiór praw przysługujących konsumentowi, mających na celu jego ochronę w gospodarce rynkowej. Na prawa konsumenta w Polsce składa się system aktów prawnych, mających na celu zabezpieczenie zdrowotnych oraz ekonomicznych interesów konsumentów.

Czytaj więcej

Przepisy składające się na system praw konsumenta odnoszą się zatem jedynie do relacji zachodzących pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Obowiązek przestrzegania tych praw spoczywa na każdym przedsiębiorcy, gdyż to konsument występuje w tych relacjach na zdecydowanie słabszej pozycji. Za łamanie praw konsumenta grożą przedsiębiorcy określone sankcje prawne.

Każdemu konsumentowi, który nawiązuje relację prawną z przedsiębiorcą, przysługuje szereg różnego rodzaju praw, wśród których należy wskazać w szczególności prawo do odstąpienia od umowy i możliwość złożenia reklamacji wadliwego towaru na podstawie rękojmi lub gwarancji.

Konsument jest objęty ochroną także w zakresie stosowania przez przedsiębiorcę niedozwolonych postanowień umownych.

Wśród innych przepisów, których celem jest ochrona praw konsumenta, na szczególną uwagę zasługują przepisy regulujące prawo konsumenta do rzetelnej informacji (konsument nie może być wprowadzany w błąd poprzez niesolidne i nieuczciwe reklamy), prawo do edukacji konsumenckiej (konsument powinien w łatwy sposób wejść w posiadanie informacji o podstawowych cechach nabywanych towarów i usług) oraz prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (towary i usługi muszą być odpowiednio opisane i oznaczone w przypadku, gdy ich nieprawidłowe użycie wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia konsumenta).

Ochrona praw konsumenta – pomoc prawna Wrocław

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek respektować uprawnienia konsumentów wchodzących z nim w relacje prawne, np.. w przypadku transakcji kupna-sprzedaży lub świadczenia określonych usług. Doświadczenie jednak wskazuje, że bardzo często praktyka zdecydowanie odbiega od teorii. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy, na szczególną uwagę zasługuje brak świadomości konsumentów w zakresie przysługujących im uprawnień oraz niekorzystanie z pomocy specjalizujących się w tej problematyce prawników.

Skuteczna obrona swoich praw jest kluczem do właściwego zabezpieczenia obrotu konsumenckiego. Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych Fides specjalizuje się w ochronie praw konsumentów w gospodarce rynkowej…

Kim jest konsument?

Konsument to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.

Każdemu konsumentowi nawiązującemu relację z przedsiębiorcą przysługuje szereg różnego rodzaju uprawnień, a ich wspólnym mianownikiem jest założenie, że jest on słabszą od przedsiębiorcy stroną stosunku prawnego. Prawodawca stoi na stanowisku, że prowadzący działalność gospodarczą bardzo dobrze orientuje się w prawnych i ekonomicznych realiach prowadzenia swojego biznesu, a wiedzy tej nie musi posiadać konsument. Stąd należy mu się ochrona przez nieuczciwymi działaniami przedsiębiorcy.

Efektywne korzystanie przez konsumenta ze swoich praw często wymaga zwracania się do właściwych organów państwowych, np. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy do Rzecznika Finansowego. Niekiedy konieczne jest także zainicjowanie sprawy sądowej zwłaszcza, gdy chodzi o roszczenia związane z zastosowaniem przez przedsiębiorcę w umowie tzw. klauzul niedozwolonych (abuzywnych). W codziennym obrocie bardzo często konsumenci powinni także korzystać z prawa do odstąpienia od umowy i możliwości złożenia reklamacji wadliwego towaru na podstawie rękojmi lub gwarancji, a także z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy.

W każdym przypadku, gdy:

 • nabyty towar posiada wady fizyczne (odnoszące się m.in. do prawidłowości działania, zgodności z opisem, kompletności lub innych cech mających wpływ na jego użytkowanie) lub prawne (np. gdy jest on własnością osoby trzeciej),
 • zawarta umowa została wykonana w sposób niewłaściwy lub nienależyty,
 • zawarta umowa zawiera niekorzystne postanowienia, wykorzystujące słabszą pozycję lub niewiedzę konsumenta,

konsument powinien dochodzić swoich praw.

Przepisy chroniące konsumenta zawarte są w wielu aktach prawnych, stąd wielu konsumentów słusznie decyduje się wówczas na współpracę z wyspecjalizowaną kancelarią prawną.

Napisz do nas na Messengerze!