Prawo konsumenckie Wrocław

1. Umowy zawierane przez konsumenta

 • dbałość o interesy konsumenta w obrocie gospodarczym.
 • udzielanie porad związanych z prawami konsumenta przy zawieraniu różnego rodzaju umów.
 • analiza zawartych przez konsumenta umów z przedsiębiorcą pod kątem zgodności jej zapisów w prawem powszechnie obowiązującym.
 • reprezentowanie konsumenta przed sądem w związku z dochodzeniem przysługujących mu praw, w tym roszczeń z gwarancji i rękojmi.
 • sporządzanie reklamacji i świadczenie bieżącego wsparcia w sprawach związanych z prawami konsumenta i ich ochroną.
 • sporządzanie pism do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Rzecznika Finansowego.

2. Umowy zawierane przez konsumenta dotyczące nieruchomości

 • tworzenie projektów oraz analizowanie i negocjowanie umów z zakresu obrotu nieruchomościami, w tym deweloperskich, umów najmu i sprzedaży lokali;
 • audyty prawne nieruchomości, w tym w zakresie badania aktualnej sytuacji finansowej dewelopera;
 • prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych z zakresu prawa budowlanego i zarządzania nieruchomościami, w tym w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami powszechnymi;
 • prowadzenie postępowań sądowych o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości;
 • prowadzenie postępowań o zasiedzenie, uwłaszczenie, rozgraniczenie, odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, ustanowienie drogi koniecznej lub innych służebności;
 • wsparcie prawne przy zgłaszaniu wad i usterek ujawnionych w nieruchomości oraz prowadzenie postępowań w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

Korzyści
ze współpracy
z Kancelarią

Korzystający z pomocy eksperta Kancelarii może uniknąć sporów sądowych o ustalenie postanowień umowy za nieważne, zakupu nieruchomości z obciążeniem finansowym lub innymi wadami prawnymi, a także uzyskać wsparcie przy ochronie swojego prawa własności poprzez zawarcie satysfakcjonującej umowy najmu lub uzyskanie stosownych wpisów do księgi wieczystej.

Napisz do nas na Messengerze!