Nasz zespół

Katarzyna Piórkowska-Frątczak

Radca Prawny
Doradca Restrukturyzacyjny

Partner, założycielka Kancelarii, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywa od przeszło siedemnastu lat, świadcząc usługi prawne przedsiębiorcom z sektora IT, branży budowlanej i ubezpieczeniowej. Specjalizuje się w prawie obrotu gospodarczego, w szczególności w prawie cywilnym i zobowiązaniowym, a także prowadzi sprawy z zakresu odpowiedzialności kontraktowej i zamówień publicznych. Ponadto świadczy obsługę prawną dedykowaną klientom indywidualnym w obrębie prawa cywilnego.

Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego, uprawniającą do pełnienia funkcji syndyka, zarządcy oraz nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Prowadzi obsługę prawną syndyków, nadzorców i zarządców w ramach prowadzonych przez nich postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Prowadzi sprawy klientów w zakresie objętym regulacją kodeksu spółek handlowych, a także opiniuje i analizuje umowy handlowe, doradza w obszarze kadrowym w zakresie obowiązków i uprawnień pracodawcy i pracownika. W dotychczasowej praktyce nadzorowała ponadto udział przedsiębiorców w postępowaniach przetargowych prowadzonych na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Renata Dawidziak

Radca Prawny

Partner, założycielka Kancelarii, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Gospodarki Narodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w sektorze finansowym, w tym m.in. bancassurance oraz w branży zarządzania wierzytelnościami.

Od dwunastu lat realizuje się zawodowo w prawie konsumenckim (Compliance) poprzez:

  • tworzenie, wprowadzanie i realizację polityki Compliance w instytucjach finansowych,
  • zarządzanie ryzykiem braku zgodności,
  • inicjowanie działań mitygujących ryzyko niezgodności,
  • opiniowanie projektów regulacji wewnętrznych oraz materiałów marketingowo-informacyjnych kierowanych do odbiorców zewnętrznych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, rekomendacjami instytucji nadzorczych, przyjętymi standardami postępowania oraz normami etycznymi,
  • monitoring niedozwolonych klauzul umownych oraz decyzji i innych publikacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • przeprowadzanie szkoleń z zakresu Compliance oraz zasad etycznych i standardów postępowania,
  • udział w rozpatrywaniu skarg zgłaszanych przez konsumentów do Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, rzeczników praw konsumentów oraz organizacji branżowych.

Specjalizuje się również w windykacji należności, posiada wiedzę i doświadczenie w obszarze związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz w zakresie ochrony danych osobowych.  Prowadziła obsługę klientów związaną z rynkiem bankowym i telekomunikacyjnym.

Joanna Golczyk

Główna Księgowa

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, posiadająca uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w branży podatkowo-księgowej. Specjalizuje się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego jak również prowadzi obsługę księgową, kadrowo-płacową i administracyjną na rzecz syndyków i zarządców w ramach prowadzonych przez nich postępowań upadłościowych.

Od 2004 r., nieprzerwanie związana z branżą księgową, obecnie jako doradca wspiera Kancelarię swoją wiedzą i doświadczeniem. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach z zakresu prawa podatkowego.

Prywatnie pasjonuje się filozofią i kulturą Dalekiego Wschodu.

Napisz do nas na Messengerze!