Nasz zespół

Katarzyna Piórkowska-Frątczak

Radca Prawny
Doradca Restrukturyzacyjny

Partner, założycielka Kancelarii, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywa od przeszło siedemnastu lat, świadcząc usługi prawne przedsiębiorcom z sektora IT, branży budowlanej i ubezpieczeniowej. Specjalizuje się w prawie obrotu gospodarczego, w szczególności w prawie cywilnym i zobowiązaniowym, a także prowadzi sprawy z zakresu odpowiedzialności kontraktowej i zamówień publicznych. Ponadto świadczy obsługę prawną dedykowaną klientom indywidualnym w obrębie prawa cywilnego.

Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego, uprawniającą do pełnienia funkcji syndyka, zarządcy oraz nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Prowadzi obsługę prawną syndyków, nadzorców i zarządców w ramach prowadzonych przez nich postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Prowadzi sprawy klientów w zakresie objętym regulacją kodeksu spółek handlowych, a także opiniuje i analizuje umowy handlowe, doradza w obszarze kadrowym w zakresie obowiązków i uprawnień pracodawcy i pracownika. W dotychczasowej praktyce nadzorowała ponadto udział przedsiębiorców w postępowaniach przetargowych prowadzonych na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Renata Dawidziak

Radca Prawny

Partner, założycielka Kancelarii, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Gospodarki Narodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w sektorze finansowym, w tym m.in. bancassurance oraz w branży zarządzania wierzytelnościami.

Od dwunastu lat realizuje się zawodowo w prawie konsumenckim (Compliance) poprzez:

  • tworzenie, wprowadzanie i realizację polityki Compliance w instytucjach finansowych,
  • zarządzanie ryzykiem braku zgodności,
  • inicjowanie działań mitygujących ryzyko niezgodności,
  • opiniowanie projektów regulacji wewnętrznych oraz materiałów marketingowo-informacyjnych kierowanych do odbiorców zewnętrznych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, rekomendacjami instytucji nadzorczych, przyjętymi standardami postępowania oraz normami etycznymi,
  • monitoring niedozwolonych klauzul umownych oraz decyzji i innych publikacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • przeprowadzanie szkoleń z zakresu Compliance oraz zasad etycznych i standardów postępowania,
  • udział w rozpatrywaniu skarg zgłaszanych przez konsumentów do Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, rzeczników praw konsumentów oraz organizacji branżowych.

Specjalizuje się również w windykacji należności, posiada wiedzę i doświadczenie w obszarze związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz w zakresie ochrony danych osobowych.  Prowadziła obsługę klientów związaną z rynkiem bankowym i telekomunikacyjnym.

Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z ponad ośmioletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych i odszkodowawczych. Ambitna, odpowiedzialna i godna zaufania. Posiada umiejętności pracy zespołowej oraz samodzielnej. Potrafi pracować pod presją czasu. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami.

Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego pod kierunkiem prof. dr hab. Elwiry Marszałkowskiej-Krześ.

Joanna Golczyk

Główna Księgowa

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, posiadająca uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w branży podatkowo-księgowej. Specjalizuje się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego jak również prowadzi obsługę księgową, kadrowo-płacową i administracyjną na rzecz syndyków i zarządców w ramach prowadzonych przez nich postępowań upadłościowych.

Od 2004 r., nieprzerwanie związana z branżą księgową, obecnie jako doradca wspiera Kancelarię swoją wiedzą i doświadczeniem. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach z zakresu prawa podatkowego.

Prywatnie pasjonuje się filozofią i kulturą Dalekiego Wschodu.

Nadia Herbuś

Aplikant radcowski

Asystent Radcy Prawnego / Doradcy Restrukturyzacyjnego

Absolwentka stacjonarnych studiów prawniczych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, które ukończyła z oceną bardzo dobrą.

Już w trakcie studiów zdobywała doświadczenie zgodne z kierunkiem kształcenia, praktykując przez okres blisko dwóch lat w kancelarii adwokackiej, gdzie zajmowała się sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i administracyjnego.

Wielokrotna uczestniczka zagranicznych programów studenckich (Camp America, Erasmus+), dzięki którym mogła połączyć naukę z pasją podróżniczą. Ukończyła m.in. semestr prawa na hiszpańskim Uniwersytecie w Walencji, doskonaląc jednocześnie język hiszpański, a także 4-miesięczny staż w międzynarodowej kancelarii prawnej w Lizbonie, w której miała okazję uczestniczyć w obsłudze klientów korporacyjnych w języku angielskim.

Wśród zainteresowań związanych z zawodem wskazuje na zagadnienia z pogranicza prawa i medycyny, czemu dała wyraz w swojej pracy dyplomowej, w której dokonała analizy współczesnych problemów lekarskiej klauzuli sumienia oraz ich wpływu na realizację prokreacyjnych praw kobiet w Polsce.

Napisz do nas na Messengerze!