Z dniem zakończenia umowy najmu lokator powinien opuścić lokal, wydając go właścicielowi. Właściciel może również wypowiedzieć umowę najmu m.in. w sytuacji, gdy najemca nie reguluje czynszu za wynajem.
 
Nader często bywa jednak i tak, że najemca wcale nie zamierza opuścić zajmowanego dotąd mieszkania. Przepisy prawa w Polsce dość skutecznie niestety chronią dzikich lokatorów, pozostawiając właścicielowi drogę sądową – możesz on dochodzić swoich praw składając pozew o eksmisję (opróżnienie i wydanie lokalu).
 
Prawidłowo złożony pozew o eksmisję powinien zawierać następujące elementy:
 

1. Tytuł pozwu – pozew o eksmisję lub pozew o opróżnienie lokalu mieszkalnego,

2. Oznaczenie sądu – będzie to sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego, tj. miejsca, gdzie pozwany przebywa na stałe – w naszym przypadku będzie to lokal, którego wydania się domagamy,

3. Oznaczenie stron czyli imiona i nazwiska oraz adresy stron (można podać też inne dane identyfikujące np. PESEL) – powód (czyli właściciel mieszkania) oraz pozwany. Należy tu zaznaczyć, iż konieczne jest wskazanie wszystkich osób, które nielegalnie zamieszkują nieruchomość, co często generuje dodatkowe problemy dla właściciela – np. w sytuacji, gdy wypowiedziana umowa najmu zawarta była z jedną osobą, a w mieszkaniu zamieszkuje wraz z rodziną, konkubentem lub innymi osobami,

4. Wartość przedmiotu sporu – jest to suma odpowiadająca 3-miesięcznemu czynszowi najmu należnego właścicielowi.

5. Oznaczenie żądania w pozwie – czyli sformułowanie, czego oczekujemy w wyniku zakończenia procesu, rozpoczynając od słów “Wnoszę o…” – przede wszystkim o. nakazanie pozwanemu opuszczenia i opróżnienia lokalu mieszkalnego, ale również np. o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, wydanie wyroku zaocznego w przypadku niestawiennictwa pozwanego na rozprawę.

6. Uzasadnienie – czyli udowodnienie swoich żądań poprzez m.in. przedstawienie dowodu na fakt, że jesteś właścicielem nieruchomości oraz na fakt zawarcia umowy najmu z lokatorem wraz z wysokością czynszu i opłat, a następnie zakończenia tej umowy. Należy również pamiętać o tym, że przepisy wymagają próby pozasądowego rozwiązania sporu – czyli pisemnego wezwania nielegalnego lokatora do opuszczenia lokalu.

7. Podpis wnoszącego pozew.

Pozew oraz wszystkie załączniki składamy w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla pozwanego.

Napisz do nas na Messengerze!