Odbiór lokalu stanowi podstawę do podpisania umowy przeniesienia własności na nabywcę, zatem jest jedną z najważniejszych czynności związanych z zakupem mieszkania.

Jego termin powinien być zakreślony w umowie deweloperskiej (“nie później niż…”), przy czym przekroczenie tego terminu przez dewelopera powinno pociągać za sobą kary umowne.

Odbiór lokalu powinien być przeprowadzany w świetle dziennym, deweloper powinien umożliwić nabywcy dokładne oględziny mieszkania. Ważne – nabywca ma prawo dokonać odbioru w towarzystwie doświadczonej osoby, posiadającej wiedzę z zakresu budownictwa.

Każda wada stwierdzona przez nabywcę musi być wpisana do protokołu odbioru i szczegółowo opisana. Dobrą praktyką jest wykonanie zdjęć dokumentujących stwierdzone wady. Od dnia odbioru deweloper ma 14 dni na uznanie bądź nieuznanie poszczególnych wad oraz 30 dni na usunięcie uznanych przez siebie usterek.

Czasami zdarza się jednak, iż deweloper nie uzna wpisanej do protokołu wady – powstaje wówczas spór co do istnienia tej wady, a nabywca może wnieść do sądu powództwo oparte na roszczeniach z tytułu rękojmi. 

Napisz do nas na Messengerze!