Przy uzupełnianiu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zwykle największą trudność sprawia dłużnikowi wskazanie wszystkich swoich wierzycieli wraz z aktualnym stanem zadłużenia.
 
Dzieje się tak np. w przypadkach, gdy dług został już sprzedany przez pierwotnego wierzyciela lub w sytuacji byłego przedsiębiorcy, gdy po latach nie jest on już w stanie wyszczególnić i uporządkować wszystkich swoich zaległych zobowiązań wobec byłych kontrahentów.
 
Jednak rzetelne wskazanie wszystkich wierzycieli jest jednym z kluczowych elementów wniosku. Świadome pominięcie takich informacji skutkować może oddaleniem wniosku na etapie jego rozpoznania przez sąd lub umorzeniem postępowania o upadłość konsumencką na etapie późniejszego postępowania upadłościowego.
 
Do złożenia wniosku o upadłość należy się zatem solidnie przygotować, gromadząc wpierw i uzupełniając brakujące informacje na temat wierzycieli. W tym celu można – a nawet należy – skorzystać z takich rejestrów jak Biuro Informacji Kredytowej, Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr Długów, Rejestr Dłużników Niewypłacalnych i innych.
 
Można również uzyskać niezbędne informacje w prosty sposób – wysyłając zapytanie do wierzycieli o aktualny stan zadłużenia oraz – w przypadku sprzedaży naszego długu – wskazanie jego nabywcy. Nie należy zapomnieć o posiadanych egzekucjach komorniczych – w takiej sytuacji należy zwrócić się do kancelarii komorniczej z prośbą o ustalenie, czy komornik nadal prowadzi egzekucję wobec nas i w jakiej wysokości. Bezwzględnie również należy uzyskać informację o ewentualnej wysokości zadłużenia wobec ZUS i US.
 
Na koniec należy podkreślić fundamentalną w zasadzie kwestię – celem upadłości konsumenckiej jest przecież właśnie finalne pozbawienie dłużnika wszelkich zobowiązań. Zatem to w podstawowym i najlepszym interesie dłużnika, składającego wniosek, jest wskazanie wszystkich swoich wierzycieli.
Napisz do nas na Messengerze!