Otrzymałem nakaz zapłaty. Co dalej?

Głównym pytaniem, na które należy sobie odpowiedzieć po otrzymaniu nakazu zapłaty, jest: czy uważam, że żądanie zapłaty przed powoda jest zasadne, czy też sprzeciwiam się temu żądaniu?

✔ Jeśli uznajesz nakaz zapłaty, pozostaje Ci po prostu zapłacić wskazaną w nakazie kwotę (będzie ona oczywiście wyższa niż Twój faktyczny dług, gdyż zwiększona o odsetki, koszty postępowania sądowego, ewentualnie koszty zastępstwa procesowego strony powodowej).

✔ Jeśli natomiast nie zgadzasz się z żądaniem nakazu zapłaty – w całości lub jakiejś części – lub z innych względów chciałbyś przedłużyć całą procedurę, należy złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty.

Poniżej omówimy, co powinien zawierać sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, gdyż jest to najczęściej występujący tryb rozpoznania spraw z powództwa o roszczenie pieniężne.

Pamiętaj!
👉 Sprzeciw od nakazu zapłaty w w/w trybie nie wymaga wniesienia żadnych opłat.
👉 Na skuteczne złożenie sprzeciwu masz 14 dni od daty odbioru nakazu zapłaty.
👉 Sprzeciw możesz złożyć samodzielnie lub przez pełnomocnika.
👉 Nie jest wymagany specjalny formularz do złożenia sprzeciwu, jednak jeśli skorzystasz z takiego formularza, jest to również prawidłowa forma.

Co powinien zawierać sprzeciw od nakazu zapłaty?
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest pismem procesowym, co oznacza, iż powinien przede wszystkim spełniać wymogi formalne, musi więc zawierać:
➡ miejsce i datę sporządzenia pisma,
➡ oznaczenie sądu i wydziału, do którego kierowany jest sprzeciw (czyli sąd i wydział, który wydał nakaz),
➡ oznaczenie stron: Powód (imię i nazwisko lub nazwa instytucji, która Cię pozwała, ew. inne jej dane takie jak adres lub REGON oraz wskazanie jego pełnomocnika, jeśli występuje) oraz Pozwany (Twoje imię i nazwisko, adres),
➡ sygnaturę akt sprawy (znajdziesz ją w nagłówku nakazu zapłaty),
➡ nazwę pisma procesowego – Sprzeciw od nakazu zapłaty,
➡ wartość przedmiotu sporu (wps) – jest to podstawowa kwota, stanowiąca roszczenie powoda przeciwko Tobie (bez odsetek i kosztów procesowych).

W samym piśmie należy wskazać jasno i uzasadnić następujące elementy:
➡ sformułowanie czy sprzeciwiasz się nakazowi w całości czy w części (jeśli w części, należy wskazać, którą część kwoty kwestionujesz),
➡ jakie zarzuty formułujesz w związku ze swoim sprzeciwem,
➡ uzasadnienie – w tej części możesz w formie prostych, jasnych zdań opisać swój punkt widzenia na tę sprawę, oczywiście w odniesieniu do konkretnych faktów,
➡ powołując się na dowody (dokumenty, zeznania świadków), wnieś o ich dopuszczenie i przeprowadzenie,
➡ dowody w postaci dokumentów wymień w punktach na końcu pisma i dołącz je oczywiście do samego pisma.

Sprzeciw musi być podpisany oraz złożony wraz z wszystkimi załącznikami w tylu kopiach, ilu jest uczestników sprawy poza Tobą. Jeśli powodem jest jedna osoba (lub jedna instytucja), składasz sprzeciw wraz z załącznikami w dwóch kopiach – dla sądu oraz strony powodowej (nawet jeśli ma pełnomocnika, przysługuje jej jedna kopia).

Pamiętaj, iż brak jakiejkolwiek reakcji na nakaz zapłaty spowoduje, iż uprawomocni się on w ciągu 14 dni i w przypadku braku zapłaty z Twojej strony, powód będzie mógł wystąpić do sądu o wydanie klauzuli wykonalności, po czym złoży wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – oznacza to dla Ciebie wątpliwą przyjemność poddania się działaniom komornika.

Sprzeciw od nakazu zapłaty można sformułować i wnieść osobiście, jednak na tym etapie wiele osób słusznie powierza dalsze prowadzenie tej sprawy kancelarii prawnej, bowiem skutecznie wniesiony sprzeciw powoduje, że sprawa będzie rozpoznawana w normalnym trybie – sąd wyznaczy termin rozprawy, strony będą przesłuchiwane, będzie możliwe składanie dodatkowych pism i wniosków. Ten etap zatem zdecydowanie lepiej przeprowadzić już z profesjonalnym pełnomocnikiem procesowym.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Napisz do nas na Messengerze!