Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej…
… czyli najlepszy, wymarzony wręcz scenariusz dla osoby składającej wniosek o upadłość konsumencką. Czy jednak możliwy do osiągnięcia?
W procesie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, Sąd musi odpowiednio zważyć dwa, w zasadzie przeciwstawne, interesy:
1. uwolnienie dłużnika od jego zobowiązań,
2. przy jednoczesnym jak największym zaspokojeniu jego wierzycieli.
Ta druga okoliczność wiąże się z koniecznością ustalenia planu spłaty wierzycieli, czyli comiesięcznej raty, którą upadły będzie w obowiązku spłacać przez okres przeważnie 36 miesięcy (lub 84 miesiące w przypadkach gdy upadły umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności).
 
Wyjątkowymi zatem są sytuacje, w których Sąd decyduje się na orzeczenie upadłości wobec dłużnika i umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty. W praktyce dotyczy to najczęściej sytuacji związanych ze zdrowiem upadłego – tj. wobec osób starszych lub wobec osób trwale niezdolnych do podjęcia pracy i uzyskiwania dochodu ze względu na swój stan zdrowia.
 
Warto wiedzieć, że ustawodawca przewidział również sytuację, w której w momencie ogłaszania przez Sąd upadłości konsumenckiej dłużnik wprawdzie nie jest zdolny do podjęcia pracy, jednak wg Sądu będzie to możliwe w przyszłości. Wówczas Sąd może zdecydować o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez planu spłaty wierzycieli.
 
Taki wyrok oznacza, że jeśli w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, postanowienie to uzyskuje charakter ostateczny, przy czym upadły zobowiązany jest do corocznego składania Sądowi szczegółowych informacji o swojej sytuacji życiowej, majątkowej i zdrowotnej wraz z deklaracją PIT.
Napisz do nas na Messengerze!