Czy rozdzielność majątkowa skutecznie chroni majątek współmałżonka przed włączeniem go do masy upadłości?
 
O odpowiedź na to pytanie prosili Państwo po naszym wpisie dotyczącym majątku wspólnego małżonków w świetle upadłości konsumenckiej.
 
Niejednokrotnie zdarzało się nam spotykać z przeświadczeniem osób chcących złożyć wniosek o upadłość konsumencką, iż ustanowienie rozdzielności majątkowej przy jednoczesnym “wytransferowaniu” składników majątku na drugiego małżonka, uchroni te składniki przed późniejszymi działaniami syndyka.
 
Czy rzeczywiście tak jest?
 
Próba ochrony majątku poprzez ustanowienie rozdzielności majątkowej na mocy umowy między małżonkami jest skuteczna wyłącznie, jeśli została zawarta minimum dwa lata przed dniem złożenia wniosku przez jednego z małżonków o ogłoszenie upadłości. Jeśli dwuletni termin nie nie został dochowany, syndyk będzie żądał włączenia do masy upadłości wszystkich składników majątku, które stanowiły wspólny majątek małżonków w dniu ustanowienia rozdzielności.
 
Jeżeli natomiast rozdzielność majątkowa nastąpiła w wyniku postanowienia sądu (np. w przypadku wydania wyroku rozwodowego, orzeczenia o separacji, ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków), wówczas musi minąć przynajmniej rok od dnia uprawomocnienia się takiego postanowienia przed złożeniem wniosku o upadłość przez jednego z małżonków (lub byłych małżonków), aby rozdzielność ta była skuteczna w stosunku do masy upadłości.
 
Należy tu jednak zaznaczyć, iż w sytuacji gdy pozew, co do którego sąd wydał postanowienie o ustanowieniu rozdzielności, został złożony minimum na dwa lata przed złożeniem wniosku o upadłość, rozdzielność majątkowa również jest skuteczna wobec masy upadłości, bez względu na rzeczywistą datę orzeczenia sądu w tej sprawie.
 
W sytuacji, gdy różne wydarzenia życiowe i losowe nieuchronnie prowadzą na skraj bankructwa, warto zatem zainteresować się tematem upadłości konsumenckiej odpowiednio wcześniej, gdyż przepisy prawa, a zwłaszcza wejście w życie w ubiegłym roku znowelizowanych przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej, dają dużą szansę na nowe życie osobom, którym sprawy finansowe wymknęły się spod kontroli.
Napisz do nas na Messengerze!