Często słyszę pytanie: Jak duży muszę mieć dług bądź ilu muszę mieć dłużników, by złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Odpowiedź jest prosta. Musisz mieć przynajmniej jednego wierzyciela, gdy wnosisz o upadłość jako konsument i minimum dwóch wierzycieli, gdy wnosisz o upadłość swojego przedsiębiorstwa.

Ustawa prawo upadłościowe nie określa minimalnej wysokości zadłużenia, które uprawnia do starania się o upadłość konsumencką. Przepisy prawa posługują się przede wszystkim pojęciem niewypłacalności, o czym przeczytasz tutaj.

Gdy wysokość miesięcznych płatności przekracza możliwości zarobkowe, można rozważyć zasadność skierowania wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, tzw. upadłości konsumenckiej.

Wniosek o ogłoszenie upadłości sporządza się na formularzu. Adresatem wniosku jest wydział gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu, właściwego dla dłużnika według miejsca jego zamieszkania. Oprócz podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko, pesel i adres, konieczne jest wskazanie zarobków w ujęciu sumy za ostatnie sześć miesięcy – o ile wystąpił dochód oraz bieżące miesięczne koszty utrzymania bez innych obciążeń miesięcznych, które skłoniły dłużnika do złożenia wniosku o upadłość. Wszystkie zobowiązania, których dłużnik nie jest w stanie dalej spłacać powinny zostać ujęte w spisie wierzycieli.

Każda wierzytelność, której istnienie lub zasadność dłużnik kwestionuje, lub która została przez dłużnika skierowana na drogę sądową powinna być wykazana w tej części wniosku, która dotyczy spisu wierzytelności spornych.

Pod pozycją „należności” dłużnik powinien wykazać swoje aktywa, a zatem środki pieniężne w gotówce, zgromadzone na rachunkach i lokatach bankowych, a także te, które dłużnikowi są należne od innych osób lub podmiotów, np. zwrot nadpłaconego podatku dochodowego.

W dalszej części formularza znajduje się część – uzasadnienie, w której należy podać przyczyny powstania stanu niewypłacalności oraz inne indywidualne okoliczności, które wpłynęły na brak możliwości spłaty bieżących zobowiązań, np. utrata pracy, powstałe problemy zdrowotne lub rodzinne.

Bardzo ważne jest, by załączyć do wniosku oświadczenie o prawdziwości i kompletności wszystkich danych podanych we wniosku o ogłoszenie upadłości. Brak tego oświadczenia może skutkować tym, że wniosek będzie obarczony brakami formalnymi. Jeżeli wniosek będzie przygotowany przez pełnomocnika, należy pamiętać, że oświadczenie o prawdziwości danych musi być podpisane przez samego dłużnika.

Wniosek o ogłoszenie upadłości podlega opłacie sądowej w wysokości 30,00 zł. Wniosek złożony do Sądu musi zostać opłacony, by mógł być dalej procedowany.

Masz pytania jak przygotować wniosek o ogłoszenie swojej upadłości? Skontaktuj się z nami.

Napisz do nas na Messengerze!